Αρχική

vouchernewsfinallogo2

 

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων

Τελευταία ενημέρωση: 21/01/2015 16:00
VOUCHER 29-64: ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΔΩ

Το πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ έχει τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση».
Το έργο απευθύνεται σε άνεργους άνω των 29 ετών. Αφορά σε 16.620 θέσεις και 3 κλάδους:
(1) Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος
(2) Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
(3) Κλάδος των νέων τεχνολογιών (πληροφορική και εφαρμογές πληροφορικής).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Για τους κλάδους 1 και 2:
i. Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Δηλαδή απόφοιτοι γυμνασίου (ή απόφοιτοι δημοτικού, αν πρόκειται για αποφοιτήσαντες πριν το 1980).

Β. Για τον κλάδο 3:
i. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται σε 1600 € μικτά. Θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ απ΄ευθείας στους ωφελούμενους μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης.

Περιεχόμενο προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών.
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Απασχόληση μετά την λήξη της κατάρτισης: μετά την πρακτική άσκηση το 25% των εκπαιδευθέντων θα προσληφθεί για τουλάχιστον 2 μήνες, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα. Η πρόσληψη θα γίνει το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της κατάρτισης.

Κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (εισοδήματα 2013, οικ. έτος 2014)
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι 120 μόρια.

Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)
*Ως καταληκτική ημερομηνία
του χρόνου ανεργίας θα υπολογίζεται
η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
συμμετοχής
(31/10/2014)

 

 0-6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έωςκαι τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια

 7-12 μήνες

6 μόρια + 1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια.

 13 μήνες και άνω

15 μόρια+2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και  άνω με μέγιστο τα 39 μόρια.
2

Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)

 

29-45 ετών (γεννηθέντες από 01.01.'69 ως 31.12.'85)

21

45-64 ετών (γεννηθέντες από 01.01.'50 ως 31.12.'68)

11

3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (Οικ.Έτος 2014,δηλ.εισοδήματα του 2013)
(Μέγιστος βαθμός:30 μόρια)

 0-12.000€

 30

 12.001-18.000€

 15

18.001€ και άνω 0
4

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα επαγγέλματα του κλάδου
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Η προϋπηρεσία πρέπει να προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. Διαφορετικά απαιτείται φωτοτυπία βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη επικυρωμένο από ΚΕΠ

 

 

 

 

Προϋπηρεσία άνω του 1 έτους.
Για τα τεχνικά επαγγέλματα και τους μισθωτούς,1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα.Για τους ελεύθερους επαγγελματίες,κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.

 30

Προϋπηρεσία μέχρι 1 έτος

15

Χωρίς Προϋπηρεσία

0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 120 μόρια

Υπολογισμός μορίων ΕΔΩ

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή της στην ειδική ιστοσελίδα. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης συμμετοχής.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr.

Προθεσμία Υποβολής. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στο http://www.voucher.gov.gr αρχίζει την Δευτέρα 13/10/2014, και τελειώνει (κατόπιν παράτασης) την Τετάρτη, 05/11/2014.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης. Όπως ανήγγειλε ο ΟΑΕΔ, τα αποτελέσματα της μοριοδότησης του προγράμματος voucher 29-64 θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 11.00 π.μ.. Θα παραμείνουν αναρτημένα ως τις 5 Ιανουαρίου 2015.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ.

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved