Αρχική

vouchernewsfinallogo2

 

Για το πρόγραμμα ανέργων 29-64 ετών ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε διευκρινήσεις. Ακολουθούν επιλεγμένες διευκρινίσεις από ανακοίνωση του:

 • Ως 45 ετών θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν από την 01/01/1969 και μετά.
 • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/ καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων αντιγράφων για όσα έγγραφα έχουν εκδοθεί από δηµόσιες υπηρεσίες και πλέον το ∆ηµόσιο υποχρεούται να αποδέχεται απλές φωτοτυπίες, εφόσον είναι ευανάγνωστες. Επομένως:
  για τα έγγραφα δηµόσιων φορέων που απαιτεί η Πρόσκληση προσκοµίζεται απλή φωτοτυπία
  για τα έγγραφα ιδιωτικών φορέων είναι απαραίτητη η επικύρωση από δικηγόρο και προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο.
 • Ανειδίκευτοι εργάτες:
  Η επαγγελµατική εµπειρία-προϋπηρεσία του ανειδίκευτου εργάτη πληροί τα κριτήρια µοριοδότησης για τον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Κλάδο και τον Κλάδο ∆ιαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων.
 • Φοιτώ/ Σπουδάζω στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο/σε νυχτερινό σχολείο. Μπορώ να συµµετάσχω στην Πρόσκληση;
  Απάντηση: Ναι. Η φοίτηση στις παραπάνω σχολές δεν θεωρείται φοιτητική-µαθητική ιδιότητα στα πλαίσια της Πρόσκλησης.
 • Όσοι αποφοίτησαν το έτος 1980 θεωρούνται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης;
  Απάντηση: Σύµφωνα µε το Π∆ 739/1980 (ΦΕΚ 184Α) όσοι αποφοίτησαν το έτος 1980 είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) θεωρείται εργασιακή εµπειρία και µοριοδοτείται; Η απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας;
  Απάντηση: Ναι και ναι.
 • Η επαγγελµατική εµπειρία των ωφελουµένων στους 3 κλάδους κατάρτισης µοριοδοτείται, αλλά δεν είναι απαραίτητη για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ (από σελίδα 6, ενότητα ΙΙΙ «Ωφελούμενοι»).

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 oaed logo sm eu1  eu2 eu3

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved