Αρχική

vouchernewsfinallogo2

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο Voucher Τουρισμού

Τελευταία ενημέρωση: 16.03.2016 01:09

Εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα πρέπει να υποβάλλετε στον ΙΝΣΕΤΕ για την διασταύρωση των στοιχείων σας  τα παρακάτω:

Αν είστε απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ,

• την αίτηση συμμετοχής σας
• επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
• αντίγραφο τίτλου σπουδών
• αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014)
• αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εφόσον υπάρχει
• αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχουν (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά)
• αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ
• σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 1 Δεκεμβρίου 2015, υποχρεούστε επιπλέον να υποβάλλτε Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχετε συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
• Υ/Δ ότι δεν είστε μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ,
• την αίτηση συμμετοχής σας
• επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
• αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ
• αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της θεματικής του
• αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχουν (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά)
• αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014)
• αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ
• σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 1 Δεκεμβρίου 2015, υποχρεούστε επιπλέον να υποβάλλετε Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχετε συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης
• Υ/Δ ότι δεν είστε μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Για την δήλωση του λογαριασμού στον οποίο θέλετε να καταβάλλεται το επίδομα κατάρτισης σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα χρειαστεί φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας (να φαίνεται το ΙΒΑΝ). Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, πρέπει να είστε ο πρώτος δικαιούχος.

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved