29/08/2014 | Προκύρηξη Προγράμματος

vouchernewsfinallogo2

 

Πρόγραμμα voucher για νέους 18-24 ετών

Σε αναμονή για τα αποτελέσματα

Τελευταία ενημέρωση: 25.09.2014 12:48

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-24 ετών και έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Συνολικά αφορά σε 12.000 θέσεις - 9.000 για αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3.000 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
  • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρι-σμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκπαιδευτικό Επίδομα.
Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 2.240 € μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2410 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης).

Κριτήρια Επιλογής.
α) Για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε προηγούμενα προγράμματα voucher (voucher 18-29 ή voucher Τουρισμού (ΣΕΤΕ))

4. Εκπαιδευτικό επίπεδο.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 60 μόρια.

Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
*Ως καταληκτική ημερομηνία
του χρόνου ανεργίας  υπολογίζεται
η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
συμμετοχής
(20.09.2014)

 0-4 μήνες

3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας
5 μήνες και άνω
12 μόρια για τους πρώτους 4 μήνες και 0,5 ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα και άνω με μέγιστο τα 20 μόρια
2 Συνολικό εισόδημα
ατομικό ή οικογενειακό
(οικ.έτος 2014).
(Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)
*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου
υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

 


 0-12.000€

Τα μόρια υπολογίζονται
από τον μαθηματικό τύπο:
15-(Ε/1500).
Όπου Ε το συνολικό ετήσιο
 εισόδημα.

 12.001-18.000€

Τα μόρια υπολογίζονται
από τον μαθηματικό τύπο: (18000-Ε) /1000.
Όπου Ε το συνολικό ετήσιο
εισόδημα.
18.001€ και άνω 0
3

Συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα voucher (voucher 18-29 ή voucher Τουρισμού (ΣΕΤΕ))

(Μέγιστος βαθμός:15 μόρια)

ΟΧΙ

15

ΝΑΙ

0

4 Εκπαιδευτικό Επίπεδο
(Μέγιστος βαθμός:10 μόρια)

 

Απόφοιτος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης

 10

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

 5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 60 μόρια

Υπολογισμός μορίων ΕΔΩ.

β) Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε προηγούμενα προγράμματα voucher (voucher 18-29 ή voucher Τουρισμού (ΣΕΤΕ)).

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 50 μόρια.

Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
*Ως καταληκτική ημερομηνία
του χρόνου ανεργίας  υπολογίζεται
η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
συμμετοχής
(20.09.2014)

 0-4 μήνες

3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας
5 μήνες και άνω
12 μόρια για τους πρώτους 4 μήνες και 0,5 ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα και άνω με μέγιστο τα 20 μόρια
2 Συνολικό εισόδημα
ατομικό ή οικογενειακό
(οικ.έτος 2014).
(Μέγιστος βαθμός:15 μόρια)
*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου
υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

 


 0-12.000€

Τα μόρια υπολογίζονται
από τον μαθηματικό τύπο:
15-(Ε/1500).
Όπου Ε το συνολικό ετήσιο εισόδημα.

 12.001-18.000€

Τα μόρια υπολογίζονται
από τον μαθηματικό τύπο:
(18000-Ε) /1000.
Όπου Ε το συνολικό ετήσιο
 εισόδημα.
18.001€ και άνω 0
3

Συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα voucher [voucher 18-29 ή voucher Τουρισμού (ΣΕΤΕ)] (Μέγιστος βαθμός:15 μόρια)

ΟΧΙ

15

ΝΑΙ

0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 50 μόρια

Υπολογισμός μορίων ΕΔΩ.

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

α) Για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

  • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 380 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

β) Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 420 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr/program-group/index/pid/18.  Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή της στην ειδική ιστοσελίδα. Εφίσταται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς καιτην ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας.

Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο http://voucher.gov.gr/program-group/index/pid/18 αρχίζει την Παρασκευή, 29/08/2014, στις 12:00 π.μ., και λήγει την Τετάρτη, 24/09/2014 και ώρα 23:59 μ.μ..
Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

 

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved