07/08/2014 | Προκύρηξη του προγράμματος

vouchernewsfinallogo2

 

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα voucher για νέους 25-29 ετών

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων

Τελευταία ενημέρωση: 19.09.2014 10:50

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους νέους 25-29 ετών κι έχει τον τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Αφορά σε 30.000 θέσεις: 18.000 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 12.000 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια Επιλογής.
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Συνολικό εισόδημα (πίνακας Γ2 του εκκαθαριστικού) ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια.

Μοριοδότηση.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)
*Ως καταληκτική ημερομηνία
του χρόνου ανεργίας θα υπολογίζεται
η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
συμμετοχής
(15/9/2014)

0-6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έωςκαι τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια

 7-12 μήνες

6 μόρια + 1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια.

13 μήνες και άνω

15 μόρια+2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και  άνω με μέγιστο τα 40 μόρια.
2 Συνολικό εισόδημα
ατομικό ή οικογενειακό
(οικ.έτος 2014).
(Μέγιστος βαθμός:30 μόρια)
*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου
υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

 0-12.000€

Τα μόρια υπολογίζονται
από τον μαθηματικό τύπο:
(30-(Ε/800)).
Όπου Ε το ετήσιο
συνολικό εισόδημα (πίνακας Γ2 του εκκαθαριστικού).

 12.001-18.000€

Τα μόρια υπολογίζονται
από τον μαθηματικό τύπο:
(18000-Ε)/400.
Όπου Ε το ετήσιο
συνολικό εισόδημα (πίνακας Γ2 του εκκαθαριστικού).
18.001€ και άνω 0
3 Συμμετοχή ωφελουμένων σε
αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
(Μέγιστος βαθμός:20 μόρια)

 

 Άνεργοι που δεν συμμετείχαν ούτε στο  Voucher 18-29 ούτε στο Voucher Tουρισμού (ΣΕΤΕ).

 20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια

Υπολογισμός Μορίων ΕΔΩ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 2280 € μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2550 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ. Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης).

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 450 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει:
Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή της στην ειδική ιστοσελίδα. Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής.
Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr .

Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο http://www.voucher.gov.gr αρχίζει την Πέμπτη, 07/08/2014, στις 10:00 π.μ., και λήγει την Πέμπτη, 18/09/2014 και ώρα 23:59 .

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

eu1eu2eu3eu4

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved