01/09/2014 | Αναμονή των αποτελεσμάτων

vouchernewsfinallogo2

 

Πρόγραμμα voucher για 1200 πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Σε αναμονή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τελευταία ενημέρωση: 29.06.2014 14:11
VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014: ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΔΩ

Το πρόγραμμα voucher έχει τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

Δικαίωμα συμμετοχής έχαν άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κριτήρια επιλογής. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Βαθμός πτυχίου
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013)
3. Έτος κτήσης πτυχίου
4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)

Μοριοδότηση.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Βαθμός Πτυχίου
(μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Από 8.50 και άνω (Άριστα)

30

Από 6.50 έως 8,49 (Λίαν καλώς) 20

Χαμηλότερος ή ίσος με 6.49 (Καλώς)

10
2

Ετήσιο ατομικό
φορολογητέο εισόδημα
(οικ.έτος 2013)
(μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)


 


 0-8.000€

30

 8.001-12.000€

20
12.001€-15.000€
10
15.001€ και άνω
0
3 Έτος κτήσης πτυχίου
(μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

 

Από το έτος 2011 και μετά

 30

Πριν από το έτος 2011

 20

4
Χρόνος παραμονής
στην ανεργία
(κάρτα ΟΑΕΔ)
(μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
Στις 28/07/2014 να έχει
συμπληρώσει κατ' ελάχιστον
ακέραιους 12 μήνες

 10

Στις 28/07/2014 να έχει
λιγότερο από 12 μήνες

7

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 100 μόρια


Ειδικότητες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής ειδικότητες:

  • ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών,
  • ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι),
  • ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
  • ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
  • Ραδιολόγων-Ακτινολόγων,
  • Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής.

Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 7.800 € μικτά.

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Διαδικασία Yποβολής Αίτησης Συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Eπισημαίνεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) αυτό σημαίνει ότι εάν υποβληθούν ψευδή στοιχεία, σε ότι αφορά τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, πέραν της αυτόματης απόρριψης της αίτησης, θα υπάρχουν και οι προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο http://www.voucher.gov.gr στο πλαίσιο του προγράμματος.
Όταν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα ο ωφελούμενος θα επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης της αρεσκείας του από το «Μητρώο Παρόχων» που θα δημιουργηθεί στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στο http://www.voucher.gov.gr/program-group/action/pid/16/paction/application_from αρχίζει την Τρίτη, 22/07/2014, στις 12:00, και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 28/07/2014 και ώρα 24:00.

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

voucherygeias2  eu2 eu3

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved